Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Deklaracja Dostępności

Muzeum Narodowe w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni.
Data publikacji strony internetowej: 2014-04-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-23.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.

Treści niedostępne:
1. Zdjęcia i inne treści nietekstowe nie mają opisów alternatywnych.
2. W niektórych miejscach brakuje oznaczenia języka.
3. Struktura nagłówków na stronie nie jest klarowna.
4. Miejscami nie jest zapewniony wystarczający kontrast między poszczególnymi elementami.
5. Na stronie są niedostępne dokumenty PDF.
6. Niektóre multimedia nie mają napisów.
7. Niektóre hiperłącza nie są oznaczone prawidłowo.
8. Podczas nawigacji po stronie czasami focus przestaje być widoczny.
9. Strona nie ma wersji kontrastowej. 10. Niektóre hiperłącza nie są oznaczone prawidłowo.
11. Nie ma możliwości zatrzymania slidera – „karuzeli”, w której prezentowane są zdjęcia na stronie głównej.

Wyłączenia:
1. Strona powstała przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
2. Dokumenty i multimedia opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-17
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Knapek, adres poczty elektronicznej . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 697 200 054. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, ul. Puławska 113a 02–707 Warszawa.
Droga do Muzeum prowadzi przez park. Szerokie, asfaltowe alejki są na niektórych odcinkach nierówne. Przy ulicy Puławskiej są ogólnodostępne, miejskie parkingi z wyznaczonymi pojedynczymi miejscami dla osób z niepełnosprawnościami. Polecamy podróż tramwajem – przystanek „Królikarnia” jest ok. 50 metrów od wejścia do parku. Budynek Muzeum Rzeźby nie jest dostępny. Wejście do budynku wymaga pokonania kilkunastu stopni. Muzeum Rzeźby mieści się w zabytkowym pałacu i jego architektura uniemożliwia montaż standardowej platformy przyschodowej, rampy czy też podnośnika. Wewnątrz budynku przemieszczanie pomiędzy piętrami odbywa się wyłącznie po trzybiegowych schodach prawoskrętnych. Wewnątrz budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnościami. W jednej z toalet jest przewijak. Do Muzeum Rzeźby i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie zapewniamy usługi wideotłumaczenia na język migowy. Kasa jest wyposażona w pętlę indukcyjną.


Informacje dodatkowe

Jeśli w opisie Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni nie znaleźli Państwo informacji, której potrzebują prosimy o kontakt z Anną Knapek, pełnomocnikiem Dyrektora ds. dostępności. Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania. Strony Muzeum Narodowego w Warszawie i jego oddziałów powstały w 2013 roku, ostatnia aktualizacja w zakresie funkcjonalności miała miejsce wiosną 2018 roku. Ich dostępność zapewni jedynie całkowita przebudowa. Nowoczesny, intuicyjny i dostępny serwis www jest jednym z naszych priorytetów. Prace nad nim trwają od 2020 roku.